Kapitał Zakładowy

Równe udziały dwóch gmin – Gdańska i Sopotu

Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.956.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 57.912 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały przez wspólników w następujący sposób: Gmina Miasta Gdańska: 28.956 udziałów oraz Gmina Miasta Sopotu: 28.956.

Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony uchwałą zgromadzenia wspólników, poprzez kolejne zwiększenie liczby udziałów albo zwiększenie wartości udziałów już istniejących, a jego pokrycie może nastąpić wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). W razie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w ich objęciu. Wspólnikom przysługuje prawo objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wysokości proporcjonalnej do liczby udziałów dotychczas przez nich posiadanych. Udziały w spółce mogą być umorzone na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, za zgodą wspólnika, w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), obniżenia kapitału zakładowego spółki albo z czystego zysku spółki. Udziały są zbywalne oraz mogą być przedmiotem obciążenia. Zbycie udziałów lub ich obciążenie wymaga uprzedniego uzyskania zgody wyrażonej w formie uchwały zgromadzenia wspólników.