Wyciąg z uchwały nr 4/2017

Wyciąg z uchwały nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia co następuje:

§ 1
Wynagrodzenie członków Zarządu

 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
 2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych)brutto miesięcznie.
 3. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
 4. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w danym roku obrotowym.
 5. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu może być wypłacone po zatwier-dzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnego wynagrodzenia zmiennego.
 6. Wypłata wynagrodzenia zmiennego będzie następować w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.
 7. W przypadku odwołania członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, upływu jego kadencji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, członkowi Zarządu będzie przysługiwać wynagrodzenie zmienne ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Zarządu.

[…]

§ 3
Warunki umowy z członkiem Zarządu

 1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Organem uprawnionym do zawarcia umowy z członkiem Zarządu jest Rada Nadzorcza.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia pozostałych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania, nie określonych w niniejszej uchwale.
 4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub członka Zarządu umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 6. W umowie należy zawrzeć obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
 7. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 8. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania przez członków Zarządu z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
 9. Ustala się limit kosztów w wysokości do 20.000,00 zł rocznie przypadający na jednego członka Zarządu, w trakcie danego roku obrotowego, jakie Spółka może ponieść w związku z dostępem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
 10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

 

§ 4

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
  1. rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
  2. zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016 r. poz. 1202) oraz niniejszą uchwałą, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę, o której mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu.
  3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
Skip to content