Uchwała nr 11/2020

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 maja 2020 roku

 

w sprawie: obniżenia części stałej wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu  Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o., działając na podstawie art. 239 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2, 4, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawiają co następuje:

§1

  1. Zmienić wysokość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu określonej w §1 ust. 2 uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, poprzez obniżenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu do kwoty 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) brutto miesięcznie.
  2. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu w wysokości określonej w ust. 1 obowiązuje przez czas określony tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu zmieniającego postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu z dnia 27 czerwca 2017 r., w zakresie wynikającym z treści § 1 niniejszej Uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Bożena Olejarczyk

 

 

 

W głosowaniu tajnym:
Oddano łącznie 100% głosów;
Za uchwałą oddano  100% głosów;
Przeciw uchwale oddano 0% głosów;
Wstrzymało się 0% głosów.

 

Wersja PDF do pobrania: [ POBIERZ ]

Skip to content