Uchwała nr 1/2018

Uchwała nr 1/2018
Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.
Z siedziba w Gdańsku
z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 

Wspólnicy Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o., działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) i art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 14 ust 5 i § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawiają co następuje:

§1

  1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady Nadzorczej Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. w wysokości iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,75.
  2. Podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej.
  3. Podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. o 5% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.
  2. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc uchwała nr 5/2017 a dnia 24 marca 2017 roku.
  3. Uchwała została podjęta bez odbycia zgromadzenia, wszyscy wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na podjęcie uchwały.
  4. W związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U.2017.2371) w roku 2018 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

 

Wspólnik Gmina Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

 

Wspólnik Gmina Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

Skip to content