Uchwała nr 5/2017

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hala Gdańsk–Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk–Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia co następuje:

§ 1

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Rady Nadzorczej w wysokości:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.633,12 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote dwanaście groszy) brutto. Powyższa kwota została obliczona jako iloczyn 0,75 i kwoty 4403,78 zł, czyli wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 3. Tak obliczone wynagrodzenie zostało podwyższone o 10% ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.467,98 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) brutto. Powyższa kwota została obliczona jako iloczyn 0,75 i kwoty 4403,78 zł, czyli wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 3. Tak obliczone wynagrodzenie zostało podwyższone o 5% ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej
  • Członka Rady Nadzorczej 3.302,84 zł (trzy tysiące trzysta dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) brutto. Powyższa kwota została obliczona jako iloczyn 0,75 i kwoty 4403,78 zł, czyli wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 3.
Skip to content