Uchwała nr 2 2021

Uchwała nr 2/2021
Wspólników Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie: obniżenia części stałej wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Wspólnicy Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 2, 4, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawiają co następuje:

§1

  1. Zmienić wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu określonego w §1 ust. 2 uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia stałego członka Zarządu do kwoty 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset 00/100).
  2. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu w wysokości określonej w ust. 1 obowiązuje na czas określony tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała została podjęta bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu pisemnym, zgodnie z §14 ust. 5 umowy Spółki.

§3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu zmieniającego postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu z dnia 27 czerwca 2017 r., w zakresie wynikającym z treści § 1 niniejszej Uchwały.

Gmina Miasta Gdańska                                                     Gmina Miasta Sopotu

Skip to content