Uchwała nr 3 2021

Uchwała nr 3/2021
Wspólników Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie: obniżenia wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Wspólnicy Spółki, działając na podstawie art. 2, 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawiają co następuje:

§1

  1. Zmienić wysokość wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej, określonego w §1 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego:
    1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 2.906,49 (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześć 49/100) złotych,
    2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 2.774,38 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery 38/100) złotych,
    3) Członkom Rady Nadzorczej do kwoty 2.642,27 (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa 27/100) złotych.
  2. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości wskazanej w ust. 1 pkt 1,2 i 3, obowiązuje na czas określony tj. od dnia 1 lutego 2021 do dnia 30 września 2021 r.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała została podjęta bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu pisemnym, zgodnie z §14 ust. 5 umowy Spółki.

 

Gmina Miasta Gdańska                                                     Gmina Miasta Sopotu

Skip to content