Uchwała nr 2/2020

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 6 października 2020 roku

 

w sprawie: obniżenia części stałej wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu  Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o., działając na podstawie art. 239 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2, 4, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§1

  1. Zmienić wysokość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu określonej w §1 ust. 2 uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk– Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, poprzez obniżenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu do kwoty 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) brutto miesięcznie.
  2. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu w wysokości określonej w ust. 1 obowiązuje przez czas określony tj. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu zmieniającego postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu z dnia 27 czerwca 2017 r., w zakresie wynikającym z treści § 1 niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca

Zgromadzenia Wspólników

Małgorzata Stasiak

 

W głosowaniu tajnym:

Oddano łącznie 100% głosów;

Za uchwałą oddano 100% głosów;

Przeciw uchwale oddano 0% głosów;

Wstrzymało się 0% głosów.

Skip to content