Uchwała nr 3 2022

Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 marca 2017 roku dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy Spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia, co następuje:

§1

  1. Zmienić zapisy § 1 ust. 2 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku i nadać mu brzmienie:

„2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 17.600,00 zł (siedemnaście tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie.”.

  1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

1) zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania w terminie do 31 grudnia 2022 roku uwzględniającym zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

  1. Pozostałe zapisy Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku pozostają bez zmian.
  1. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu, w wysokości określonej w ust. 1 będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników
Małgorzata Stasiak

Skip to content