Organy Spółki

Zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i zarząd

Organami spółki są:

  • Zgromadzenie wspólników
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd

Zgromadzenia wspólników odbywają się w Gdańsku, w Sopocie lub w innym miejscu na terytorium Polski, na które wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie. Zgromadzenie wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał wyłącznie, gdy obecni są na nim wspólnicy reprezentujący Gminę Miasta Gdańska i Gminę Miasta Sopotu.
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się z jednej do trzech osób, w tym prezesa zarządu, powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą spółki na wspólną dwuletnią kadencję. Jeśli zaistnieje konieczność powołania członka zarządu w toku trwania kadencji, to dzieje się to na okres do końca trwania bieżącej kadencji zarządu.

Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są:

  • w przypadku zarządu jednoosobowego – prezes zarządu samodzielnie
  • w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających ł±cznie, bądź jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

  • Magdalena Sekuła

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z czterech członków powoływanych i odwoływanych przez wspólników.

  • Tomasz Kloskowski – przewodniczący
  • Tomasz Filipowicz – wiceprzewodniczący
  • Michał Banacki – członek rady nadzorczej
  • Andrzej Maciej Trojanowski – członek rady nadzorczej
Skip to content