Uchwała nr 3/2020

 

Uchwała nr 3/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 6 października 2020 roku

 

w sprawie: obniżenia wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkom  Rady Nadzorczej Spółki Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o., działając na podstawie art. 239 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2, 10  ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk – Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§1

Zmienić wysokość wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej, określonego w §1 Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego:

  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 1.816,56 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto,
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 1.733,99 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy ) brutto,
  • Członkom Rady Nadzorczej do kwoty 1.651,42 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) brutto.

Wynagrodzenie miesięczne w wysokości wskazanej w pkt 1,2 i 3 powyżej, obowiązuje przez czas określony tj.  od dnia  1 października 2020 r. do dnia  31 grudnia 2020  r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Zgromadzenia Wspólników

Małgorzata Stasiak

 

 

 

W głosowaniu tajnym:

Oddano łącznie 100% głosów;

Za uchwałą oddano 100% głosów;

Przeciw uchwale oddano 0% głosów;

Wstrzymało się 0% głosów.

Skip to content